Шилдэг “Гадаад орчны тохижилт”

Улирал, цаг уурын шалгуурт бүрэн нийцсэн, шинэлэг, дэвшилтэт дизайнтай, үйлчлүүлэгчдэд таатай сэтгэгдэл төрүүлэхүйц, ашигтай хэрэгтэй зай талбайг бодолцсон, гадна машины зогсоол, стандартад нийцсэн байх. 1)2019 оны 9 сар хүртэл ашиглалтанд орсон 2)2022 оны 12 сар хүртэл ашиглалтад орох


Бүртгүүлэх

Шалгаруулалтын Ангилал

Дэмжигч
байгууллагууд

Хэрэв хэд хэдэн компани нийлэн гүйцэтгэсэн төслийг бүртгүүлэх бол заавал оролцон гүйцэтгэсэн компаниудад мэдэгдэн зөвшөөрөл авсан байх ёстой ба хэрэв хэд хэдэн компани ижил төслөөр оролцох тохиолдолд хоорондоо тохиролцон төслийн зохиогчийн эрхээр нэг л компани бүртгүүлэх боломжтойг анхаарна уу.

Зохион байгуулагчдын зүгээс хамгийн эхэнд бүртгүүлсэн компанийг бүртгэх болно. Компани хооронд зөрчил гарсан тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй.